Juridische informatie

Algemeen

Deze disclaimer heeft als voorwerp de modaliteiten en gebruiksvoorwaarden te bepalen voor al de bezoekers van de Proximedia website, met maatschappelijke zetel aan de Paapsemlaan, 11A à 1070 Brussel, BTW BE 468.561.072, Tel. +32 (0)2 349 23 43, Fax +32 (0)2 349 23 24 , e-mail: info@proximedia.be. De bezoeker mag deze website en de informatie die zich op deze website bevindt, slechts gebruiken voor zover de bezoeker zich houdt aan de algemene voorwaarden die hieronder worden omschreven. Proximedia kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en de gegevens eigendom zijn en blijven van Proximedia.
Het bestellen van diensten heeft geen enkele overdracht of toewijzing van de hieronder beschreven intellectuele rechten tot gevolg.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door auteursrechten, evenals door rechten intellectuele eigendom, beschermd. Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn beschermde handelsbenamingen of geregistreerde merken.

Elke totale of gedeeltelijke reproductie, onder welke vorm ook, van de inhoud van de Proximedia website, van de merknamen, de logo’s en de databanken, is strikt verboden. Wil de bezoeker deze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet de Bezoeker hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Proximedia verkrijgen.

Hyperlink naar Proximedia website

De bezoeker mag op de eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Proximedia website.
De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Proximedia website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag de bezoeker alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door Proximedia.

Links naar sites beheerd door derden

Voor zover de Proximedia website links bevat naar sites beheerd door derden, werden deze louter ter informatieve titel van de bezoeker aangebracht. Proximedia controleert noch deze websites, noch de informatie die er zich op bevindt. Proximedia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites of van de diensten die er aangeboden worden. Het bestaan van een link impliceert geenszins een samenwerkingsverband tussen Proximedia en de derde.

Aansprakelijkheid van Proximedia

Proximedia neemt alle mogelijke voorzorgen opdat de informatie die op haar site geplaatst wordt, volledig en correct zou zijn. Deze informatie wordt gegeven « zoals zij is ». Indien de informatie op de website onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan Proximedia daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Proximedia gaat alsdusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie aan in verband met de producten of diensten die op of via de Proximedia website aangeboden wordt.
Proximedia zal niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de informatie die op haar site opgenomen wordt. Proximedia oefent geen controle of invloed uit op de manier waarop de bezoeker de informatie aanwendt. Proximedia wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade, waaronder verlies aan inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, om het even of die veroorzaakt worden door, of in verband staan met het gebruik van deze inlichtingen. Proximedia zal daarenboven ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, nadelen of onkosten die ondanks haar inspanningen, uit mogelijk aanwezige vergissingen of nalatigheden in de gepubliceerde documenten zouden kunnen voortvloeien.

Beschikbaarheid

De Proximedia website is permanent toegankelijk onder voorbehoud van eventuele defecten en noodzakelijke onderhoudsinterventies. Niettemin behoudt Proximedia zich het discretionaire recht voor om deze toegang op elk moment op te schorten, om welke reden ook. Proximedia zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade die of het nadeel dat zou kunnen voortvloeien uit het onderbreken van haar internetdiensten.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Proximedia verbindt er zich toe geen informatie die haar medegedeeld werd door de bezoeker of door haar klanten, aan derden door te geven of te openbaren. Deze informatie wordt op een strikt confidentiële manier behandeld en zal louter voor doeleinden van intern beheer aangewend worden.
Proximedia past de principes van het reglement (UE) 2016/679 van 27 april 2016 toe voor de bescherming van personen. De bezoeker kan op elk ogenblik de gegevens inkijken, corrigeren en waar nodig laten wijzigen / verwijderen door een mail te sturen naar info@proximedia.be.

Toepasselijk recht – Geschillen

Elk geschilpunt dat uit het gebruik van de sites “ Proximedia.be” voortvloeit, valt onder de Belgische wetgeving. Elke klacht moet voorafgaandelijk doorgegeven worden aan info@proximedia.be.
Ingeval de betwisting blijft bestaan, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel en het Vredegerecht van het Eerste Kanton te Brussel bevoegd.